Termes i condicions, d'accés i ús del web "Terra Pagesa"

“Terra Pagesa” es el projecte iniciat per Unió de Pagesos de Catalunya, que neix amb la finalitat de posar en contacte les persones productores de Catalunya amb el comerç local i facilitar la comercialització de producte de proximitat en circuit curt, posant a la disposició de les parts una plataforma tecnològica, comercial i logística per desenvolupar la contractació i distribució dels productes.

La posada en comú (oferta i contractació) de les parts s’efectua a través del web.

El present document pretén fixar els termes i les condicions d’accés i d’ús del web i les condicions de contractació de les parts a través de la mateixa.

Unió de Pagesos de Catalunya es l’actual titular de la plataforma.

Condicions generals d’ús del web

El present document de Termes i Condicions d’Accés i Ús del web de “Terra Pagesa” (en endavant “Termes i Condicions”) regeixen les normes i condicions en que les parts -persones comerciants i persones productores- (en endavant les “Persones Usuàries”) poden accedir i utilitzar la plataforma web i les seves utilitats.

Accés al Web

L’accés i l’ús a la plataforma web i les seves utilitats resten sotmesos a la prèvia acceptació dels “Termes i Condicions” compresos en el present document. L’acceptació del “Termes i Condicions” pressuposa que les “Persones Usuàries” han llegit i han entès aquests.

Unió de Pagesos es reserva la facultat de modificar i/a actualitzar els “Termes i Condicions”, serà responsabilitat de les “Persones Usuàries” revisar periòdicament aquests.

Normes d’ús de la plataforma Web i les seves utilitats

Les persones físiques que tinguin la consideració de “Persones Usuàries”, en el moment de constituir-se com a tal, han de tenir plena capacitat d’obrar segons les normes civils vigents en cada moment. Les persones jurídiques que tinguin la consideració de “Persones Usuàries”, en el moment de constituir-se com a tal, hauran d’estar vàlidament constituïdes i representades. Unió de Pagesos de Catalunya podrà exigir, en qualsevol moment, que les “Persones Usuàries” acreditin el compliment dels requisits. La manca d’acreditació habilitarà a Unió de Pagesos a restringir el seu accés.

Les “Persones Usuàries” s’obliguen a fer ús de la plataforma Web i les seves utilitats d’acord a l’ordenament jurídic vigent en cada moment i dels “Termes i Condicions” establerts, comprometent-se a gaudir del serveis i continguts de forma adequada.

Resta totalment prohibit l’ús de la plataforma Web i les seves utilitats per l’execució d’activitats il·lícites i/o que atemptin contra els drets de tercers, així com per la transmissió, introducció, difusió o posada a disposició de qualsevol material o informació que sigui contrari a l’ordenament jurídic, d’aquesta manera les “Persones Usuàries” no podran, sota cap condició:

 • Difondre continguts de caràcter xenòfobs masclistes, pornogràfics o que atemptin contra la diversitat sexual o la llibertat religiosa i en general, lesionin drets humans i els drets fonamentals o facin apologia del terrorisme.
 • Introduir virus o qualsevol altre element o programari nociu susceptible de provocar danys en el sistema informàtic de qualsevol persona o entitat.
 • Difondre cap tipus d’informació, elements o continguts que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
 • Transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals” o figures similars o anàlogues.
 • Difondre informació o contingut falsos, ambigus o inexactes o que puguin induir a error.
 • Difondre qualsevol mena d’informació o continguts que suposin una violació dels drets de propietat intel·lectual e industrial de Unió de Pagesos de Catalunya o de tercers.
 • Fer difusió de qualsevol tipus d’informació o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

El llistat anterior no te caràcter exhaustiu, limitatiu o excloent, sinó enunciatiu o exemplificant.

La vulneració d’aquests apartats habiliten a la Unió de Pagesos de Catalunya a restringir i bloquejar l’accés de les “Persones Usuàries” sens perjudici de que es pugui reclamar i repercutir contra aquestes les conseqüències o perjudicis de les seves accions, ja siguin negligents o culposes, tals com possibles reclamacions econòmiques, multes, penes o sancions.

Responsabilitat

L’accés a la plataforma Web així com l’ús de les seves utilitats es produeix sota la responsabilitat de les “Persones Usuàries”. Serà necessari que accedeixin mitjançant les seves eines i dispositius informàtics, degudament actualitzats i que compleixin els requisits tècnics i de compatibilitat.

En cap cas Unió de Pagesos de Catalunya serà responsable dels danys que Les “Persones Usuàries” puguin patir sobre els seus sistemes i dispositius (software i/o hardware) en el moment en que estiguin usant, o com a conseqüència del seu ús, de la Plataforma web i les seves utilitats, correspon a les “Persones Usuàries” disposar d’eines de control i defensa contra virus o programes informàtics nocius.

Unió de Pagesos de Catalunya no es responsabilitzarà dels danys i perjudicis, de qualsevol mena, produïts a les “Persones Usuàries” a causa de la fallida de les desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixi la suspensió, cancel·lació o interrupció de la plataforma Web.

 

Condicions generals de venda a través de la Plataforma web Terra Pagesa.

El Projecte “Terra Pagesa” en el desenvolupament de les seves finalitats, posa a disposició de les “Persones Usuàries” un espai professional “web Marketplace”, canal en el que podran confluir els diferents interessos de les parts i a través de la qual es podrà perfeccionar el contracte de compra-venda.

En cap cas “Terra Pagesa” serà part en el contracte de compra-venda entre les persones comerciants i les persones productores.

Les parts del contracte de compra-venda hauran de complir una sèrie de requisits per poder participar, en atenció especialment a la finalitat del projecte “comercialització de producte de proximitat en circuit curt”:

 • Part Venedora: serà condició necessària que tingui la consideració de “Persona Productora” és a dir, que exerceixi l’agricultura i/o la ramaderia professionalment, qüestió que haurà d’acreditar documentalment a través de la Declaració única agrària (DUN) o del Registre d'explotacions ramaderes (REGA). Podran adherir-se els petits i mitjans productors i elaboradors de Catalunya.

 

 • Part Compradora: la “Persona Comerciant” haurà d'acreditar ser la titular d'un establiment de comerç alimentari, regulat a la normativa municipal corresponent o una parada de mercat municipal , regulat en l'ordenança municipal corresponent. No podran adherir-se grans empreses de distribució alimentària com ara supermercats, hipermercats o cadenes d’alimentació (a excepció dels supermercats o establiments cooperatius o iniciatives agroalimentàries emmarcades dins l’economia social i solidària).

Obligacions de la “Persona Productora”

Obligacions de la persona productora vers Terra Pagesa

Amb caràcter previ  a que la “persona Productora” pugui operar a través del Marketplace caldrà que aquesta es registri a través del formulari de registre del web.

La persona productora caldrà que informi -i acrediti si s’escau- les següents circumstàncies:

 • Les característiques pròpies de l’explotació agrícola i/o ramadera. Caldrà adjunta l’última DUN i, en concret haurà d’acreditar mitjançant la seva DUN que compleix requisits de venda de proximitat, o el compromís d’acreditar-ho en la següent DUN, i en el Registre d’explotacions ramaderes si s’escau.
 • Certificats de qualitat dels seus productes, si s’escau.
 • Dades Fiscals de l’explotació (model 036/037 o certificat de situació fiscal.)
 • Els productes que té interès en comercialitzar. Per cada producte anunciat, haurà d’aportar informació comercial sobre el producte que posa a la venda i també informació logística: unitat de servei (caixa o sac), nombre d’unitats de servei (en kg, manats, ampolles, peces, unitats, litres, etc.) i pes aproximat en kg de la unitat de servei. Igualment, per fomentar la demanda haurà d’aportar una fotografia de cada producte.
 • La comanda mínima.
 • El preu dels productes. En el lloc web marketplace s’afegirà l’IVA corresponent, segons si s’ha d’aplicar el Règim General/Règim Simplificat o el Règim Especial Agrari.

Pel que fa a altres qüestions,  la relació entre la persona productora i Terra Pagesa està sotmesa a les condicions i contractacions pròpies establertes prèviament entre les dues parts.

Obligacions de la persona productora vers la persona comerciant

La “Persona Productora” es compromet a que els productes comercialitzats s’ajustin als productes ofertats en quan a les seves característiques (varietat, calibre, categoria, tipologia, origen, etc.).

EL/LA PRODUCTOR/A compromet a que tots els productes comercialitzats a través de Terra Pagesa són de collita i/o producció i/o elaboració pròpia.

EL/LA PRODUCTOR/A és el responsable de que les característiques del producte anunciades (varietat, calibre, categoria, tipologia, origen, etc.) coincideixin amb les servides al comerciant.

La “Persona Productora” es compromet a mantenir actualitzades les dades sobre la seva explotació i sobre els seus productes i responsabilitza de la gestió de l’estoc dels seus productes.

 

Obligacions de la “Persona Comerciant”

Registre del comerç al web Marketplace

Amb caràcter previ a que la “persona Comerciant” pugui operar a través del Marketplace caldrà registrar-se a través del formulari de registre a l’espai professional del web.

La persona comerciant caldrà que informi -i acrediti si s’escau- les següents circumstàncies:

 • Les característiques pròpies d’un comerç: nom, descripció, fotografia, dades de contacte, ubicació, productes que comercialitza, horaris d’obertura del comerç, etc.
 • Dades Fiscals del comerç (model 036/037 o certificat de situació fiscal.)
 • Document per l’autorització d’un ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA

Una vegada sol·licitat el registre i aportada la documentació corresponent, el personal de Terra Pagesa la revisarà i validarà, moment en el que ja podrà ser visible al Web.

La “Persona Comerciant” es compromet a mantenir la informació sobre el comerç actualitzada.

Model comercial

La compra de productes es durà a terme en l’espai professional del web terrapagesa.cat. La compra dels productes es realitzarà directament a la persona productora, essent Terra Pagesa un canal facilitador de la comercialització i la logística. Terra Pagesa no actua com a intermediari i, per tant, Terra Pagesa únicament facilita la venda de producte de proximitat en circuit curt.

Així mateix, els preus dels productes de Terra Pagesa han estat establerts pels propis productors o productores i aquests són els responsables de la qualitat dels productes, que han de ser de collita i/o producció i/o elaboració pròpia. La persona productora és també la responsable de que les característiques del producte anunciades (varietat, calibre, categoria, tipologia, origen, etc.) coincideixin amb les servides al comerciant.

Procés de compra

La persona comerciant, a través de la secció “Comprar” podrà visualitzar els productes que estan a la venda. La persona comerciant podrà filtrar per tipologia de producte, producte i ecològic/convencional; també podrà cercar per persona productora i/o producte concret.

La persona comerciant podrà afegir els articles que desitgi a la cistella de compra. Cal tenir en compte que cada persona productora ha establert un mínim de comanda (en Kg) i que per poder comprar a una persona productora s’haurà d’igualar o superar aquest mínim de comanda. Serà a la cistella de compra on la persona comerciant podrà veure si la seva comanda compleix amb la comanda mínima del productor.

A la cistella de compra es podrà veure la relació de productes que s’estan comprant, el preu unitari i preu total. També s’afegirà, en concepte de “Suplement” els costos de distribució d’última milla des de les instal·lacions logístiques fins al comerç.

Les tarifes de distribució (des del centre logístic fins al comerç) vigents en el moment de redacció d’aquest document són les següents:

Tarifes distribució Terra Pagesa

Les tarifes poden patir variacions, circumstància que s’haurà de comunicar amb una antelació de 15 dies a la persona comerciant.

La persona comerciant podrà veure el dia d’entrega estimat de cada producte a la cistella de compra.

A cada cistella de compra (amb un o múltiples productors/es) i a cada comanda (úniques per productor) se li assignarà un número únic identificatiu.

Una vegada el comerciant procedeixi a confirmar la comanda, aquella comanda serà notificada a les persones productores en qüestió.

Entrega i recepció de comandes

Les comandes s’entregaran a les persones comerciants de dimarts a divendres de 8:00 h del matí a 12:00 h del migdia. Les entregues les durà a terme un servei logístic, propi o subcontractat, de Terra Pagesa.

La distribució s’efectuarà per mitjans adequats per transportar aliments, amb condicions sanitàries i de refrigeració conforme a les necessitats del producte.

Els productes s’entregaran en caixes o sacs no retornables. Cada persona productora utilitzarà el seu propi embalatge. Cada caixa vindrà acompanyada d’una etiqueta de Terra Pagesa que identificarà el producte que conté i mostrarà el número únic (matricula) que identifica aquella caixa.

Facturació

La compra-venda és realitza directament entre persona comerciant i persona productora, per tant, la facturació també serà entre aquestes dues figures.

Terra Pagesa emetrà les factures del servei a nom del productor, qui haurà autoritzat prèviament a Terra Pagesa. Per una mateixa cistella de compra, hi hauran tantes factures com productors implicats en aquella cistella.

La factura contindrà tots els productes comprats amb els seus corresponents preus de venda, repercutint si s’escau el cost de la distribució d’última milla entre els diferents productes.

L’emissió de la factura es durà a terme una vegada aquella comanda hagi sigut entregada sense incidències ni devolucions a la persona comerciant.

El pagament de la factura es durà a terme a través de rebut bancari als 15 dies de la factura.

Terra Pagesa no durà a terme el pagament al productor/a en el cas que, per qualsevol circumstància, no hagi cobrat la comanda per part de la persona comerciant en el termini establert. En cas d’impagament de la “Persona Comerciant” s’habilita a Unió de Pagesos per suspendre el compte d’usuari del Web i s’obre la via per iniciar les reclamacions oportunes.

Seguiment de comandes

Qualsevol actualització en l’estat de la comanda serà notificada a través de la secció “Comandes” del web i també a través de correu electrònic.

Si hi hagués qualsevol incidència, es podria fer seguiment de la mateixa a través del número únic identificatiu de comanda.

Política de devolucions

Tant si el contingut de la comanda no es correspon amb la compra, com si aquesta arriba en mal estat, cal que la persona comerciant ho notifiqui a Terra Pagesa i, si cal, gestioni la devolució, en el moment d’entrega de la mercaderia o també a través d’un espai habilitat al web (àrea “Devolucions”) avisant de la no conformitat abans de les 12 de la nit del dia de recepció. No s’admetrà cap devolució transcorregut aquest termini. En qualsevol cas, s’haurà d’especificar el motiu de la disconformitat, o bé a través de la persona que fa l’entrega o bé a través de la secció “Devolucions” del web.

La persona comerciant es compromet a avisar a través dels canals habilitats  (telèfon 935 149 142, WhatsApp al 637 51 83 05 o correu electrònic a hola@terrapagesa.cat) de la devolució d’un o més productes amb la voluntat de que Terra Pagesa pugui contactar al productor el més aviat possible.

Si Terra Pagesa detecta devolucions de producte sense motiu ni criteri lògic, Terra Pagesa es reserva el dret de deshabilitar al comerç en qüestió per tal de que no pugui efectuar més compres.

Política en matèria d’enllaços

a) Enllaços amb el Web

Qualsevol que tingui intenció d’incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de complir amb la legislació vigent i, en cap cas, podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat d’Unió de Pagesos.

L’enllaç no implica que Unió de Pagesos avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, Unió de Pagesos procedirà a la revocació de l’autorització al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç de forma immediata.

b) Enllaços amb altres webs

Al Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’Usuari accedir a altres webs (“Webs Enllaçats”).

En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de Unió de Pagesos amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats mitjançant els Webs Enllaçats. En conseqüència, Unió de Pagesos de Catalunya no es fa responsable del contingut, i els termes i condicions dels Webs Enllaçats, essent  les “Persones Usuàries, les úniques responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els diferents elements i continguts del Webs, és a dir, entre d’altres, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són titularitat d’Unió de Pagesos ode les persones i professionals adherits a aquesta plataforma, al respecte de la publicació del seus serveis o productes.

Igualment, els signes distintius del Web són titularitat de Unió de Pagesos i dels seus adherits o, si s’escau, dels llicenciants sense que es pugui entendre que l’accés al Web atribueixi algun dret sobre els mateixos.

En conseqüència, tant els continguts com els signes distintius no podran utilitzar-se sense el consentiment previ i exprés d’Unió de Pagesos o dels adherits que siguin els legítims propietaris.

L’Usuari Productor manifesta que els productes que publiqui al Web seran de la seva titularitat, així com les fotografies que, en tot cas, seran dels legítims llicenciants i, per tant, garanteixen a Unió de Pagesos que no infringiran la normativa vigent ni drets de de tercers. En cas contrari, Unió de Pagesos cancel·larà els comptes dels Usuaris Productors que ho infringeixin sense que aquests puguin reclamar cap mena de compensació i sense que Unió de Pagesos tingui cap responsabilitat per manca de titularitat.

Per tal que Unió de Pagesos pugui publicar els productes al Web, l’Usuari Productor atorga a Unió de Pagesos una llicència gratuïta, no exclusiva, per a tot l’àmbit territorial mundial i pel màxim període legal de protecció, en virtut de la qual podrà comunicar públicament, reproduir, distribuir i transformar les publicacions dels seus productes, marques i/o fets distintius

Política de Privacitat

El tractament de les dades personals de les “Persones Usuàries” del Web es regirà per la corresponent Política de Privacitat.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de els “Termes i condicions” fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a l’esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i la resta no afectat seguirà vigent, llevat que -per resultar essencial- hagués d’afectar als “Termes i Condicions” de forma integral.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Els “Termes i Condicions” es regiran i interpretaran conforme a la legislació catalana i espanyola.

En relació als productes adquirits pet la Part Compradora (comerços), de conformitat amb l’art. 14 del Reglament 534/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, aquests podran sotmetre les seves reclamacions a la plataforma de resolució de litigis disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

En qualsevol cas, en el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte i/o discrepància en la interpretació i/o aplicació dels “Termes i Condicions”, els Jutjats i Tribunals que, si s’escau, coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable